Datastuen for Ældre vedtægter

§1. Foreningens navn er Datastuen for Ældre.
Stiftet: oktober 2001
Foreningen har hjemsted,  Jyderup i Holbæk kommune
§2. Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at lære brugen af Pc’er, samt medfølgende socialt samvær.
§3. Som medlemmer optages medborgere over 60 år.
Bestyrelsen kan dispensere for aldersgrænsen
overfor handicappede o. lign. Vejlederne er fødte medlemmer af foreningen.
§4. Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning, aflægges af formand
3. Regnskab, aflægges af kassereren,
Samt budget for følgende år.
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt
Valgperioden er 2 år.
Valg i lige årstal.
2 bestyrelsesmedlemmer,
1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor samt en revisorsuppleant
Valg i ulige årstal.
3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant,
samt 1 revisor er på valg
Alle valg foretages skriftligt, hvor blot 1 medlem ønsker dette.
Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 14 dage før dens afholdelse.
§5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges
på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Formanden og kasseren tegner Foreningen
§6. Regnskabsåret er kalenderåret.
§7. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert
aktivt medlem af foreningen som ikke er i kontingentrestance.
§8. Foreningen kan kun opløses når dette vedtages på en
ordinær generalforsamling,
Efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling.
§9. Foreningens formue skal, såfremt foreningen opløses,
overgå til Ældresagen Tornved-Svinninge til disposition.
Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7 Dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Alle valg vedtages ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer dog med kvalificeret flertal.
Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid afholdes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer
skriftligt indgiver ønske herom.
Rev. april 2017 blev vedtaget på generalforsamling.