Generalforsamling 26 august 2020

Generalforsamling d. 26. august 2020

 1. Valg af dirigent
  Gunnar Toftlund Jensen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen
  var indkaldt til tiden, og der var deltagere nok tilstede til, at
  generalforsamlingen var funktionsdygtig.
 2. Beretning, aflægges af formand
  Jürgen Bergers beretning: Sæson 2019-20 har på mange måder været et
  mærkeligt år p.g.a. Covid 19. Efteråret-19 kom godt i gang med alle hold og
  vejledere.
  Bestyrelsen har afholdt 3 møder. Foreningen holdt julekomsammen sidst i
  november.
  Foråret 2020 er ikke noget at skrive om. Midt i marts måned blev vi ramt af
  pandemien Covid 19, hvilket medførte nedlukning af samfundet og dermed
  også Datastuen; det betød også udsættelse af den planlagte generalforsamling.
  Generalforsamlingen har derfor først kunne afholdes i dag 26. august efter, at
  Hallen har åbnet, og myndighederne har tilladt sammenkomster på op til 100
  personer.
  Hallen er igen åben for foreninger; men da vi alle er i risikogruppen er det
  vigtigt at overholde diverse retningslinjer omkring at holde afstand og have en
  god håndhygiejne.
  Foreningen som sådan: Jeg må konstatere fakta: Tiden løber og vi halser efter
  med faldende medlemstal til følge.
  Ved valget under dagsordenens pkt. 4 genopstiller vores kasserer Erling Frank
  ikke; mens John Pedersen har indvilget i genvalg. Det betyder, at der kommer
  til at mangle besættelse af nogle poster, og det er mit håb, at nogle vil træde i
  karakter som aktive i bestyrelsesarbejdet.
  Jeg selv er på valg i 2021, og der vil jeg overveje situationen i foreningen. Det
  kan ende med opløsning af foreningen og dermed min afgang.
  Tak for ordet.
  Der blev efter beretningen talt en del om afspritning af maskiner og tastaturer
  samt beskyttelse af sig selv og hinanden. Det er klart, at alle passer på!
  Det blev fremhævet, at opløsning af foreningen kun kan ske efter et skriftligt
  forslag ved en ordinær generalforsamling efterfulgt af en ekstraordinær
  generalforsamling (se vedtægterne).
  Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
 3. Regnskab, aflægges af kassereren
  Erling Frank gennemgik det uddelte reviderede regnskab (vedlagt). Han
  knyttede kommentarer til Resultatet af den ordinære drift, der udviste et
  underskud på kr. 166,12 og til de øvrige udgifter, der består af udgifter til
  julekomsammen, der er den store udgiftspost. Sammenlagt giver det et
  underskud på kr. 5.155,09, der decimerer bankbeholdningen til kr. 31.608,39.
  Generalforsamling d. 26. august 2020
  Der blev efterfølgende talt om ordlyden til pkt. 3: Bestyrelsen fik til opgave at
  ændre ordlyden, så bemærkningen om budget bortfalder og evt. erstattes af
  næste sæsons kontingent. Regnskabsåret skal også vendes. Resultatet skal
  fremgå af dagsordenen i næste års indkaldelse til generalforsamling, da det er
  en vedtægtsændring.
  Kassererens regnskab blev enstemmigt vedtaget.
 4. Indkomne forslag
  Der var indkommet et forslag om at sætte kontingentet for sæson 20-21 til kr.
  150.
  Begrundelsen var, at det var bedre at bruge foreningens midler på de
  medlemmer, der har betalt til bankbeholdningen, frem for at forære pengene
  væk i tilfælde af foreningens lukning.
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 5. Valg
  John Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen
  Ib Bo Nilsen blev nyvalgt til bestyrelsen
  Kate Hansen blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant
  Anny Christensen blev nyvalgt som revisor
  Gunnar Toftlund Jensen genvalgt som revisorsuppleant
 6. Eventuelt
  Erling Frank takkede alle både nuværende og tidligere medlemmer for de
  mange år, han har haft i foreningen. Han holder op som vejleder, men har dog
  sagt, at han ind imellem vil besøge sit hold – måske til kaffetid.
  Jürgen Berger overrakte en kurv med gode ting og noget godt rødvin til Erling
  som tak for hans store indsats som kasserer og vejleder.
  Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
  Referat v/
  Gunnar Toftlund Jense